ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

საჯარო ინფორმაცია

ელექტრონული განცხადება საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით

ელექტრონული განცხადების ფორმა

სკანირებული ფაილის გაგზავნა

საჯარო ინფორმაცია

თბილისის საქალაქო სასამართლოს

რა კატეგორიის ინფორმაციას ითხოვთ?

მოთხოვნა

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

2. ატვირთეთ დასკანერებული განცხადების ფაილი

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

მითითება

საქართველოს კონსტიტუციის 41-ე მუხლის პირველი პუნტის თანახმად: "საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას."

 

საჯარო ინფორმაცია

ანგარიშები საჯარო ინფრომაციის გაცემის თაობაზე:

2013 წლის ანგარიში

2014 წლის ანგარიში

2015 წლის ანგარიში

2016 წლის ანგარიში

2017 წლის ანგარიში

2018 წლის ანგარიში

2019 წლის ანგარიში
2020 წლის ანგარიში
2021 წლის ანგარიში

2022 წლის ანგარიში


დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2014 წლის 1 იანვრიდან  31 დეკემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2015 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით
დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2015 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2015 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2016 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2016 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2016 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2016 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2017 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2017 წლის 1 აპრილიდან 30 ივნისის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2017 წლის 1 ივლისიდან 30 სექტემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2017 წლის 1 ოქტომბრიდან 31 დეკემბრის ჩათვლით

დასაქმებულ პირებზე გაცემული სარგოს, დანამატისა და პრემიების ოდენობა 2018 წლის 1 იანვრიდან 31 მარტის ჩათვლით


თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2013 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2014 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2015 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2016 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2017 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2018 წლის მდგომარეობით

თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2019 წლის მდგომარეობით
თბილისის საქალაქო სასამართლოს სარგებლობაში არსებული ავტომანქანები და მათი ხარჯები 2020 წლის მდგომარეობით