ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

+ A -
A A A
a A

Title - en

“საქართველოს სასმართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-13,1 მუხლის თანახმად გაიცემა უფლება მედიასაშუალებებზე სასამართლოში ფოტო, ვიდეო გადაღების შემდეგი განცხადების შევსებით

Electronic Application Form

Send Scanned File

To Tbilisi City Court

Application

Please tell us whether or not the insolvency case is going on with the following organization.

Please enter an active e-mail. To send an application you need to follow link we send on your e-mail.

2. Upload Scanned Application File

Please enter an active e-mail. To send an application you need to follow link we send on your e-mail.

Reference

1. პროცესის გაშუქება შესაძლებელია სასამართლო სხდომის დაწყების წინ საქმის განმხილველი მოსამართლისათვის წერილობითი განცხადების წარდგენის საფუძველზე. განცხადება გადაღების მსურველი მედიასაშუალების ჟურნალისტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრში ან ელექტრონული ფორმით, პროცესის დაწყებამდე გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 1 საათისა. 2. საზოგადოებრივი მაუწყებელი სარგებლობს სხდომის გაშუქების კანონისმიერი უპირატესობით, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ სარგებლობს ასეთი უფლებამოსილებით, მისით სარგებლობა შეუძლია სხვა საერთო საეთერო მაუწყებელს. თუ განცხადება წარდგენილია ერთზე მეტი საერთო საეთერო მაუწყებლის მიერ, მოსამართლე უფლებამოსილ პირს შეარჩევს წილისყრის საფუძველზე. პირი, რომელიც ახორციელებს გადაღებას, ვალდებულია უზრუნველყოს ჩანაწერის გადაცემა მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებისათვის მათი მოთხოვნისთანავე